KRONIKA

2005 m. vasario 11 d. Valstybinio mokslo ir studijų fondo konferencijoje programos „RaSa” vadovė dr. D. Vaitkevičienė pristatė 2004 metų rezultatus kuriant informacinę sistemą ARUODAI. Pranešime buvo apibendrinti pagrindiniai veiklos etapai, rezultatai ir perspektyvos (žr. Pranešimo skaidres). VMSF ekspertų vertinimu, projektas „RaSa” išsiskiria iš kitų VMSF finansuojamų tyrimų kaip megaprojektas, kurio rezultatai, be kita ko, bus svarbūs kuriant Lituanistikos tyrimų informacinę sistemą.

 Informacinės sistemos ARUODAI kūrimo stadija 2004 m. pabaigoje

 
(grafikas pateiktas vertinant pagal penkių balų skalę)

2005 m. sausio 20 d. vyko programos „RaSa” darbo grupės pasitarimas dėl programos vykdymo 2005-2006 m. Jame buvo svarstomas dviejų metų perspektyvinis kalendorinis planas.

Dalyvavo dr. D. Vaitkevičienė, dr. J. Ūsaitytė, dr. V. Vaitkevičius, dr. Ž. Šaknys, dr. J. Sarcevičienė, dr. G. Naktinienė, dr. N. Kligienė, E. Ožeraitis, D. Saulevičius, I. Žilienė.

Baigiantis 2004 metams

 LII tyrimų grupių indėlis į informacinę sistemą Aruodai buvo nemažos apimties: kurtas metaduomenų struktūros aprašymas, bendrieji lituanistinių disciplinų tezaurų metmenys, terminų aprašymo forma, vaizdinės statiškos fiksacijos formų tezauras. Įsibėgėjo Lietuvos archeologijos, etnologijos ir istorijos objektų klasifikacinių schemų kūrimas, pradėti pildyti Lituanistikos personalijų ir Geografinių duomenų bankai. Iki kalendorinių metų pabaigos planuojama aprašyti 728 archeologijos, etnologijos ir istorijos terminus (terminus-kandidatus), 193 personalijas. (Ataskaitos rengimo metu buvo aprašyta atitinkamai 500 ir 120).

        MII programuotojai interaktyviam duomenų tvarkymui sukūrė originalią MDB administravimo sistemą. Įgyvendinant koncepcinę duomenų bazės struktūrą sukurtos kelių lygių duomenų bazės sąsajos vartotojams–specialistams pildantiems Aruodų MDB, priklausomai nuo to, kokias teises jie turi: super-administratoriaus (aukščiausi prioritetai), duomenų įvedėjo, ar tikrintojo, atsakingo už konkrečios srities duomenų pateikimą. Administravimo zonų skirtingos sritys pasiekiamos naudojant atitinkamų slaptažodžių sistemą, kai specialistai, naudodami interneto sąsajas, pateikia, redaguoja ar tikrina duomenis kuriamoje informacinėje sistemoje. Vyksta sukurtosios sistemos bandymai, kuriuos baigus ir specialistams visose srityse įvedus nors kiek duomenų, pradės veikti paieškos sistema, skirta išoriniams vartotojams. Jos sąsajos kuriamos. Sukurta svetainės versija anglų kalba (dizainas ir tekstų vertimai) pristatantys pagrindinius „Aruodų“ skyrius, interneto svetainė pastoviai prižiūrima ir atnaujinama.

2004 m. gruodžio 7 d. Lietuvių kalbos institute vyko programos RaSa Tarybos posėdis. Jame apžvelgti 2004 m. atlikti darbai, svarstytos perspektyvos, aprobuota programos ataskaita LVMSF.
Dalyvavo: dr. D. Vaitkevičienė, dr. J. Ūsaitytė, dr. N. Kligienė, dr. doc. J. Zabarskaitė, dr. G. Naktinienė, dr. V. Vaitkevičius, dr. R. Šaknienė, prof. babil. dr. B. Stundžia.

2004 lapkričio 11 d. programos RaSa seminaras vyko Matematikos ir informatikos institute. Donatas Saulevičius pristatė ARUODŲ administravimo sistemos (įvedėjo, tikrintojo ir super-administratoriaus) tarpusavio sąsajų programinę realizaciją.
Toliau buvo diskutuojama dėl fiksacijų (pirminių ir antrinių; originalo, vertimo, nuorašo ir t.t.) išdėstymo struktūros. Apsvarstytas siūlymas skirti tris fiksacijų lygmenis: pirminė fiskacija, antrinė fiksacija (nuorašas, redaguota versija, vertimas), kūrybinė interpretacija. Atkreiptas dėmesys į fiksacijų pavadinimų problemą, siūlyta keletas sprendimo būdų.
Medžiagą seminarui parengė Donatas Saulevičius ir Daiva Vaitkevičienė.
Dalyvavo: dr. D. Vaitkevičienė, dr. J. Ūsaitytė, dr. N. Kligienė, D. Saulevičius, E. Ožeraitis, E. Blaževičius, dr. G. Naktinienė, dr. V. Vaitkevičius, dr. J. Sarcevičienė, dr. R. Šaknienė.

2004 spalio 28 d. RaSos seminare buvo svarstoma ARUODŲ struktūrinė dalis, skirta duomenims apie kilnojamų ir nekilnojamų kultūros vertybių (istorinius, archeologinius, etnografinius paminklus) saugojimą aprašyti. Pasiūlytas siaurojo aprašo modelis; akcentuota internetinių saitų su saugyklų duomenų bazėmis galimybė.
Taip pat toliau diskutuota dėl ARUODŲ antrosios versijos. J. Sarcevičienė atskleidė, kuo toks fiksacijų skyrimo modelis yra nepatogus istorijos šaltiniams aprašyti.

Seminaras vyko Lietuvių kalbos institute. Medžiagą parengė D. Vaitkevičienė.
Dalyvavo: dr. D. Vaitkevičienė, dr. J. Ūsaitytė, dr. J. Sarcevičienė, dr. R. Šaknienė, dr. V. Vaitkevičius, dr. G. Naktinienė, I. Žilienė.

2004 spalio 21 d. vykusiame seminare programuotojas Donatas Saulevičius pristatė ARUODŲ duomenų bazės prototipo antrąją versiją. Svarstytos informacinės sistemos administravimo problemos.
Seminaras vyko Lietuvių kalbos institute.
Dalyvavo: dr. D. Vaitkevičienė, dr. J. Ūsaitytė, dr. V. Vaitkevičius, dr. R. Šaknienė, dr. G. Naktinienė, dr. N. Kligienė, D. Saulevičius, I. Žilienė.

2004 spalio 12 d. vyko programos RaSa Tarybos posėdis. Jame svarstyta ir šiek tiek pakoreguota 2004 atliekamų darbų eiga (atsisakyta autonominio ARUODŲ bibliografijos duomenų banko kūrimo). Iškilus problemų dėl atsistatydinusio istorikų darbo grupės vadovo ir Tarybos nario dr. Dariaus Barono, istorikų grupės vadove skiriama dr. Jolita Sarcevičienė. Tarybos nariu LVMSF valdybai siūloma skirti dr. Vykintą Vaitkevičių.
Dalyvavo: dr. D. Vaitkevičienė, dr. J. Ūsaitytė, dr. N. Kligienė, dr. G. Naktinienė, prof. babil. dr. B. Stundžia, A. Krupovnickas, dr. R. Šaknienė, dr. V. Vaitkevičius, dr. J. Sarcevičienė, dr. Ž. Šaknys.

2004 spalio 7 d. programos RaSa seminare svarstyti autorinių teisių klausimai: kaip informacinėje sistemoje ARUODAI bus nurodomos autorių, užrašytojų, atlikėjų ir kitų autorinių subjektų teisės, kaip jos bus administruojamos ir t.t. Pateiktas autorinių teisių aprašymo Aruoduose projektas, nuspręsta parengti su konkrečiais atvejais susijusių pavyzdžių.
Taip pat toliau diskutuota dėl ARUODŲ duomenų bazės prototipo pirmosios versijos, atkreiptas dėmesys į techninės užduoties lentelių Nr. 3 – 11 struktūrinius trūkumus, keliančius problemų aprašant įvairias objekto fiksacijas ir su jais susijusius asmenis (pateikėjus, užrašytojus). Nutarta sukurti ARUODŲ duomenų bazės prototipo antrąją versiją. Seminaras vyko Lietuvių kalbos institute.
Medžiagą seminarui parengė D. Vaitkevičienė.
Dalyvavo: dr. D. Vaitkevičienė, dr. J. Ūsaitytė, dr. doc. N. Kligienė, dr. V. Vaitkevičius, dr. G. Naktinienė, V. Meiliūnaitė, R. Strolytė, E. Ožeraitis, D. Saulevičius, E. Blaževičius, I. Žilienė.

2004 rugsėjo 30 d. programos RaSa seminare toliau diskutuota dėl ARUODŲ duomenų bazės prototipo pirmosios versijos, atkreiptas dėmesys į kai kurių techninės užduoties dalių neteisingą interpretaciją, siūlyti alternatyvūs programinės realizacijos variantai.
Seminaras vyko Lietuvių kalbos institute.
Dalyvavo: dr. D. Vaitkevičienė, dr. J. Ūsaitytė, dr. G. Naktinienė, dr. doc. N. Kligienė, dr. V. Vaitkevičius, dr. R. Paukštytė, D. Saulevičius, E. Ožeraitis, I. Žilienė.

2004 rugsėjo 23 d. Lietuvių kalbos institute vyko programos RaSa seminaras. Jame pristatyta pagal techninę užduotį sukurto Aruodų duomenų bazės prototipo pirmoji versija, diskutuota dėl įgyvendinimo galimybių.
Dalyvavo: dr. D. Vaitkevičienė, dr. J. Ūsaitytė, dr. J. Sarcevičienė, dr. R. Šaknienė, dr. V. Vaitkevičius, dr. G. Naktinienė, E. Ožeraitis, E. Blaževičius, R. Strolytė.

2004 liepos 8 d. programos RaSa seminaras vyko Matematikos ir informatikos institute. Buvo pristatyta informatikų parengta duomenų bazės schema. Nutarta 2004 m. programiškai realizuoti bendrąją schemą pagal techninės užduoties 7 versiją (įtraukiant ir „Administracinių duomenų” ir „Saugojimo duomenų“ lenteles), tačiau laikinai atidėti Personalijų banko programavimą (2004 duomenys bus įvedami į MS Accsess programos lenteles).

Medžiagą parengė Donatas Saulevičius.

Dalyvavo: dr. D. Vaitkevičienė, dr. N. Kligienė, dr. V. Vaitkevičius, dr. J. Sarcevičienė, dr. R. Šaknienė, D. Saulevičius, E. Blaževičius.

2004 liepos 1 d. Rasos seminare svarstyta Personalijų banko projekto versija Nr. 2. Nuspręsta atsisakyti sociologinių duomenų dalies (juos perkeliame į biografijos skiltį ir į ARUODŲ pagrindinę lentelę).

Medžiagą seminarui parengė D. Vaitkevičienė (Personalijų banko versijos Nr. 1 ir Nr. 2) ir Žilvytis Šaknys (Personalijų banko versijos Nr. 1 pildymo pavyzdys; Personalijų banko lentelei reikalingi klasifikatoriai-sąrašai: tautybė, išsilavinimas, socialinė padėtis; asmenų, kuriuos etnologai ketina įtraukti į Personalijų banką, sąrašas).

Seminaras vyko Lietuvių kalbos institute.

Dalyvavo: dr. D. Vaitkevičienė, P. Krikščiūnas, E. Ožeraitis, dr. G. Naktinienė, dr. Z. Šimėnaitė, V. Meiliūnaitė, dr. V. Vaitkevičius, dr. J. Sarcevičienė, dr. Ž. Šaknys, J. Žukauskaitė.

 2004 birželio 22 d. Lietuvių kalbos institute surengtame programos RaSa seminare toliau svarstyta Personalijų banko koncepcija. Nutarta parengti Personalijų banko projekto versiją Nr. 1.

Dalyvavo: dr. D. Vaitkevičienė, dr. J. Ūsaitytė, P. Krikščiūnas, dr. N. Kligienė, E. Ožeraitis, dr. G. Naktinienė, dr. D. Vaišnienė, dr. Z. Šimėnaitė, V. Meiliūnaitė, J. Gruodytė, dr. V. Vaitkevičius, dr. J. Sarcevičienė, dr. R. Paukštytė-Šaknienė.

2004 m. birželio 17 d. programos RaSa seminare pradėta svarstyti ARUODŲ Personalijų banko koncepcija. Nuspręsta sukurti universalią lentelę-pasą, kuriame būtų galima aprašyti asmenis (1) nepriklausomai nuo jų santykio su skirtingų mokslo šakų duomenimis ir (2) nepriklausomai nuo jų statuso ARUODUOSE (duomenų autorius, užrašytojas, įvedėjas...). Numatyta preliminari „Asmens paso” sandara: pagrindiniai duomenys (vardas, pavardė, gimimo metai...), biografijos faktai (laisva forma), sociologiniai duomenys (socialinė padėtis, profesija, tikyba...), profesinė veikla, politinė visuomeninė veikla, bibliografija. Paso duomenų struktūra bus išplėsta sujungiant įvairių mokslo sričių pateiktus specifinius klasifikatorius.

Atskirai buvo diskutuota dėl istorinių asmenų (kurie nėra nei duomenų autoriai, nei užrašytojai, nei pateikėjai ir pan., o tik tekstų / vaizdų „personažai”) įtraukimo į Personalijų banką. Nutarta sukurti galimybę istorinius asmenis-personažus susieti su Personalijų banku programiniais saitais, kurie vestų iš Abėcėlinio tikrinių vardų sąrašo į Personalijų banką ir atvirkščiai. Asmenų-personažų problema sukėlė ir bendresnę diskusiją dėl Abėcėlinio tikrinių vardų sąrašo pobūdžio: kokias žodžių formas - autentiškas ar normines įtraukti į šį sąrašą. Nuspręsta sudaryti galimybę suregistruoti ir autentiškas formas, ir - greta jų - normines (šį laukelį galėtų pildyti tik kalbininkai).

Seminaro darbui naudota Lietuvių kalbos instituto kalbininkų pateikta anketa „Sociolingvistinė pateikėjo charakteristika”.

 Seminaras vyko Lietuvių kalbos institute. Dalyvavo: dr. D. Vaitkevičienė, dr. J. Ūsaitytė, dr. N. Kligienė, E. Ožeraitis, dr. G. Naktinienė, dr. D. Vaišnienė, dr. Z. Šimėnaitė, V. Meiliūnaitė, J. Gruodytė, dr. V. Vaitkevičius, dr. J. Sarcevičienė, D. Svidinskaitė.

 2004 m. birželio 10 d. programos RaSa seminare buvo testuojama ir koreguojama Techninė užduotis informacinei sistemai ARUODAI sukurti (7 versija). Testavimui panaudotas archeologijos paminklo aprašymo pavyzdys.
Medžiagą seminarui parengė dr. Vykintas Vaitkevičius.
Seminaras vyko Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Dalyvavo: dr. D. Vaitkevičienė, dr. J. Ūsaitytė, dr. N. Kligienė, E. Ožeraitis, dr. G. Naktinienė, dr. V. Vaitkevičius, Donatas Saulevičius.

 

2004 m. birželio 3-4 d. Lunde (Švedijoje) dr. Daiva Vaitkevičienė ir dr. Vykintas Vaitkevičius susitiko su ECHO (European Cultural Heritage Online) projekto kūrėju ir dalyviu Marcus'u Unesonu (Lundo universitetas). Buvo kalbėtasi apie IMDI (ISLE Metadata Initiative)  duomenų bazės struktūrą, konsultuotasi dėl ARUODŲ bendrosios struktūros. M. Unesonas pabrėžė Berlyno deklaracijos (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, 20-22 Oct 2003) reikšmę kuriant atviras duomenų bazes internete ir rekomendavo prisijungti prie šios deklaracijos.

 

2004 m. gegužės 27 d. programos RaSa seminare svarstyta Techninė užduotis informacinei sistemai ARUODAI sukurti (7 versija). Nuspręsta, kad ši versija yra teiktina Matematikos ir informatikos instituto programuotojams.
Medžiagą seminarui parengė dr. Vykintas Vaitkevičius.       

Seminaras vyko Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Dalyvavo: dr. D. Vaitkevičienė, dr. J. Ūsaitytė, E. Ožeraitis, dr. V. Vaitkevičius, dr. A. Ragauskaitė, V. Grybauskienė, I. Žilienė.

 

 2004 m. gegužės 25-28 d. Vilniuje vykusioje parodoje „MOKSLAS 2004 – Mokslas, inovacijos ir aukštosios technologijos“ interaktyviai pristatyta projekto idėja. Taip pat ir specialiame Matematikos ir informatikos instituto leidinyje kaip vienas iš šios parodos eksponatų pateikiami „Aruodai“ – lietuvių etninės kultūros lobiams.

 

2004 m. gegužės 25-27 d. Prahoje (Čekija) vykusioje tarptautinėje konferencijoje INFORUM 2004 (10th Annual Conference on Professional Information Resources), kultūros paveldo pateikimo sekcijoje  dr N. Kligienė darė pranešimą „Semantinio duomenų apdorojimo vizija ir naujausi poslinkiai“, kuriame tarp kitų rezultatų, buvo pristatoma ir svetainė „Aruodai“. N. Kligienės straipsnis Vision of Semantic Processing and the Latest Trends publikuotas konferencijos darbuose.

 2004 m. gegužės 20 d. programos RaSa seminare svarstyta Techninė užduotis informacinei sistemai ARUODAI sukurti (6 versija), pakoreguota atsižvelgiant į ARUODŲ struktūros pakeitimus 2004 gegužės 13 d. DEMO versijoje ir į pastabas bei pasiūlymus, išsakytus viešo seminaro metu.

Medžiagą seminarui parengė dr. Daiva Vaitkevičienė ir dr. Vykintas Vaitkevičius.

Seminaras vyko Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Dalyvavo: dr. D. Vaitkevičienė, dr. J. Ūsaitytė, dr. G. Naktinienė, dr. N. Kligienė, E. Ožeraitis, dr. V. Vaitkevičius, I. Žilienė.

2004 m. gegužės 13 dieną vyko programos „RaSa” viešas mokslinis seminaras „ARUODAI: LITUANISTIKOS INFORMACINĖS SISTEMOS METMENYS”. Seminare buvo pristatytos ARUODŲ projekto pagrindinės idėjos, koncepciniai sprendimai ir realizacijos perspektyvos.
 Seminare dalyvavo programos RaSa bendradarbiai ir Tarybos nariai, LLTI,
LKI, LII administracijos atstovai, giminiškų kultūrinių projektų bendradarbiai, įvairių mokslo sričių mokslininkai, bibliotekininkai, muziejininkai.
Įžangos žodį tarė ir ARUODŲ iniciatyvą sveikino
doc. dr. Jolanta Zabarskaitė (LKI), doc. dr. Bronė Stundžienė (LLTI), prof. habil.dr. Giedrius Subačius (VMSF). Probleminius klausimus kėlė ir pasiūlymus teikė prof. habil. dr. Ingė Lukšaitė, prof. habil. dr. Bronislava Kerbelytė, dr. Rimantas Skeivys, doc. dr. Saulius Norvaišas, dr. Bronė Stundžienė, prof. habil. dr. Vacys Milius ir kiti.
Posėdžiams pirmininkavo doc. dr. Jolanta Zabarskaitė, prof. habil. dr. Laimutis Telksnys, dr. Kostas Aleksynas, prof. habil. dr. Vacys Milius.

 

RaSos projekto dalyviai: Ž. Šaknys, R. Šaknienė, V. Milius, G. Naktinienė, J. Sarcevičienė, D. Vaitkevičienė, J. Ūsaitytė, N. Kligienė. Antroje eilėje – R. Strolytė

G.Naktinienė ir E. Ožeraitis pasiruošę pasakoti...

 

Seminaro metu buvo perskaityti šie pranešimai:

 
Įžangos žodis

doc. dr. Bronė Stundžienė, LLTI
doc. dr. Jolanta Zabarskaitė,
LKI
prof. habil.dr. Giedrius Subačius, VMSF

Bendroji „Aruodų” struktūra

 

Lituanistikos informacinės sistemos koncepcija (didelės apimties medžiaga, prašome išarchyvuoti į atskirą aplanką ir tada tik paleisti peržiūrėjimui ir pasiklausymui)

dr. Daiva Vaitkevičienė, LLTI
dr. Vykintas Vaitkevičius, LII

„Aruodai” iš informatikų perspektyvos

dr. Nerutė Kligienė, MII
Evaldas Ožeraitis, MII

 Lituanistika „Aruoduose”

 

Folkloristika. Lietuvių folkloro duomenys 

dr. Jurgita Ūsaitytė, LLTI

Kalbotyra.Kalbos duomenų pateikimas „Aruodų"informacinėje sistemoje

dr. Gertrūda Naktinienė, LKI
dr. Daiva Vaišnienė, LKI

Archeologija 

dr. Vykintas Vaitkevičius, LII

Etnologija

dr. Rasa Paukštytė-Šaknienė, LII
dr. Žilvytis Šaknys, LII

Istorija

dr. Jolita Sarcevičienė, LII 

2004 m. gegužės 6 d. programos RaSa seminare svarstyta ARUODŲ struktūros bendrosios koncepcijos 2004 m. versija.
Medžiagą seminarui parengė dr. D. Vaitkevičienė, dr. V. Vaitkevičius, doc. dr. N. Kligienė.
Seminare dalyvavo dr. D. Vaitkevičienė, dr. J. Ūsaitytė, dr. G. Naktinienė, dr. V. Vaitkevičius, dr. R. Paukštytė-Šaknienė, dr. N. Kligienė, E. Ožeraitis, I. Žilienė.

2004 m. balandžio 29 d. programos RaSa seminare toliau svarstyta Garso archyvo ir Vaizdo archyvo struktūra. Pradėta svarstyti ARUODŲ bendrosios struktūros principinė schema.
Seminarui medžiagą parengė dr. D. Vaitkevičienė, dr. A. Žičkienė, V. Meiliūnaitė, E. Ožeraitis.
Dalyvavo dr. D. Vaitkevičienė, dr. J. Ūsaitytė, dr. A. Žičkienė, dr. G. Naktinienė, dr. D. Vaišnienė, V. Meiliūnaitė, E. Ožeraitis.

2004 m. balandžio 27 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyko LLTI, LKI, LII, MII vadovų ir programos Rasa vykdytojų susitikimas su Lietuvos informacinių technologijų, telekomunikacijų ir biuro technikos asociacijos „Infobalt” ES programų vadybininke V. Misiukoniene. Susitikimo metu tartasi dėl Rasos programos partnerių kuriamos informacinės sistemos ARUODAI intelektualinių ir nuosavybės teisių.
Susitikime dalyvavo:
doc. dr. B. Stundžienė (LLTI direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams), doc. dr. J. Zabarskaitė (LKI direktorė), dr. D. Staliūnas (LII direktoriaus pavaduotojas ryšiams su užsieniu), dr. N. Kligienė, dr. D. Vaitkevičienė, dr. Ž. Šaknys, dr. J. Ūsaitytė, dr. G. Naktinienė, V. Misukonienė, R. Strolytė, dr. S. Narbutas, G. Vaškelis, I. Žilienė

2004 m. balandžio 26 d. įvyko programos RaSa Tarybos posėdis. Posėdyje buvo apsvarstyti programoje RaSa dalyvaujančių mokslo institucijų 2004 metų kalendoriniai darbo planai ir biudžeto išlaidų sąmatos.
Posėdžiui pirmininkavo dr. D. Vaitkevičienė.
Posėdyje dalyvavo programos RaSa Tarybos nariai ir svečiai: prof. habil. dr. B. Stundžia, prof. habil. dr. Laimutis Telksnys, dr. N. Kligienė, dr. Rasa Paukštytė-Šaknienė, dr. J. Ūsaitytė, dr. Ž. Šaknys.

2004 m. balandžio 15 d. programos RaSa seminare svarstytos vaizdo metaduomenų problemos.
Seminarui medžiagą parengė dr. V. Vaitkevičius.
Seminare dalyvavo dr. D. Vaitkevičienė, dr. G. Naktinienė, dr. V. Vaitkevičius, dr. Ž. Šaknys, E. Ožeraitis, V. Meiliūnaitė, dr. J. Ūsaitytė, P. Krikščiūnas, D. Svidinskaitė, I. Žilienė

2004 m. balandžio 22 d. RaSos seminare svarstyta ARUODŲ Vaizdo archyvo ir Garso archyvo struktūra.
Seminarui medžiagą parengė dr. D. Vaitkevičienė.
Seminare dalyvavo dr. D. Vaitkevičienė, dr. G. Naktinienė, dr. V. Vaitkevičius, dr. Ž. Šaknys, E. Ožeraitis, V. Meiliūnaitė, dr. J. Ūsaitytė, P. Krikščiūnas, D. Svidinskaitė, I. Žilienė.

2004 m. balandžio 8 d. LLTI vyko programos RaSa seminaras, skirtas etnologijos metaduomenų struktūrai aptarti.
Seminarui medžiagą parengė dr. Ž. Šaknys.
Seminare dalyvavo: dr. D. Vaitkevičienė, dr. R. Paukštytė-Šaknienė, dr. Ž. Šaknys, dr. V. Savoniakaitė, D. Svidinskaitė, dr. G. Naktinienė, A. Ragauskaitė, dr. V. Vaitkevičius, dr. D. Baronas, E. Ožeraitis, I. Žilienė.

2004 m. balandžio 1 d. LLTI vyko programos RaSa seminaras, skirtas archeologijos metaduomenų struktūrai ARUODUOSE. Daugiausia diskusijų sukėlė metaduomenų struktūros skiltis „Teksto informacijos mokslinė santrauka” ir „Vardynas”.

Iškeltos šios naujos idėjos:

  • Archeologijai ypač būdingus duomenų aprašymus traktuoti kaip enciklopedinio pobūdžio informacija, talpinama atskiroje skiltyje „Mokslinė informacija”. Šią skiltį sudarytu mažiausiai 3 laukeliai: 1) Informacija; 2) Autorius; 3) Literatūra (panaudota, rekomenduotina). Ši skiltis taip pat būtų reikalinga ir etnologijos, folkloro, kalbos, istorijos duomenims moksliškai aprašyti („laisvas tekstas”).

  • Siekiant vartotojams suteikti kuo daugiau duomenų apie personalijas, pasiūlyta sukurti „Lituanistinių personalijų žinyną”, kuriame būtų kaupiamos enciklopedinės žinios apie šaltinių autorius, pateikėjus, fiksuotojus ir kitus lituanistikai svarbius asmenis. Šis žinynas turėtu būti susietas su ARUODAIS programine sąsaja.

  • Geografinių vietų žinyną nuspręsta papildyti informacija apie vietoves už Lietuvos ribų.

  • Atsisakyti raktinių žodžiu anglų kalba, tačiau į raktinių žodžių vardyną „deleguoti“ (paieškos metu) terminus-klasifikatorius iš mokslinės klasifikacijos lentelių; juos versti į anglų kalbą rengiant klasifikatorių tezaurą (iš anksto pateikiant lietuviškųjų klasifikatorių angliškuosius atitikmenis).

Seminare dalyvavo: dr. D. Vaitkevičienė, dr. J. Ūsaitytė, dr. V. Vaitkevičius, dr. A. Ragauskaitė, dr. R. Šaknienė, I. Žilienė, E. Ožeraitis.

2004 m. kovo 25 d. LLTI vyko programos RaSa seminaras, skirtas folkloro metaduomenų struktūrai ARUODUOSE. Seminaro metu iškeltos šios idėjos:

  • Folkloro duomenų tipologinius katalogus ir jų informaciją (pvz., tipų pavadinimus, anotacijas, variantų paplitimą, šaltinių nuorodas ir pan.) įtraukti į ARUODUS kaip atskirą struktūrą (elektroninį folkloro žanrų katalogą), kuris turėtų būti susietas su ARUODAIS programine sąsaja.

  • Siekiant lokalizuoti išnykusius vietovardžius ir gyvenamąsias vietas, geografinės vietos identifikuotinos pagal kelias istoriškai galiojusias administracines sistemas, pvz., XX a. pradžios, 1918-1940 laikotarpio, iki 1956, iki 1976, iki 2004. Todėl labai aktualus tampa šiandieninių ir istorinių vietovardžių elektroninio žinyno klausimas. 

  • Metaduomenų struktūros skiltis „antraštinis žodis” nėra reikalinga folkloro duomenims: čia pateiktus metaduomenis, kaip antai mįslių įminimus, tikslinga prijungti prie klasifikacijos lentelės.

  • Pateikėjų fotonuotraukas įvesti į duomenų bazę kaip atskirą ID turinčius duomenis, kurie būtų programine sąsaja susieti su pateikėjų atliktais kūriniais.
    Kuriant folkloro klasifikacijos uždarąjį žodyną, jį reikėtų papildyti instrumentologijos ir choreografijos terminais.

Seminare dalyvavo: dr. D. Vaitkevičienė, dr. J. Ūsaitytė, dr. V. Daugirdaitė, dr. A.Žičkienė, D. Zaikauskienė, P. Krikščiūnas, dr. V. Vaitkevičius, dr. A. Ragauskaitė, D. Svidinskaitė, I. Žilienė.

2004 kovo 18 d. LLTI vyko programos RaSa seminaras, skirtas istorijos duomenų skaitmeninimui. Seminaro metu išsiaiškinta, kad LII istorikai vis dar neturi šios mokslo srities duomenų skaitmenizacijos vizijos, nesukurta išsami istorijos šaltinių metaduomenų struktūra. Nuspręsta, kad ši struktūra bus skubiai rengiama dirbant uždaroje istorikų ir archeologų darbo grupėje. 
Seminare dalyvavo dr. D. Vaitkevičienė, dr. D. Baronas, dr. Jolita Sarcevičienė, dr. G. Naktinienė, dr. A. Ragauskaitė, V. Grybauskienė, dr. J. Ūsaitytė, dr. V. Vaitkevičius, dr. R. Paukštytė, I. Žilienė.

Dr. Marcus Uneson (kairėje) ir dr. Peter Wittenburg UNESCO remiamos programos „Establishment of a National Inventory and Electronics Database of Lithuanian Intangible Cultural Heritage” rėmuose Lietuvos liaudies kultūros centras ir Europos kultūros paveldo internetu projektas kovo 16–20 dienomis Vilniuje surengė kursus „Digitizing Intangible Cultural Heritage”. Juos vedė Peter Wittenburg (Max Planck psicholingvistikos institutas Olandijoje) ir Marcus Uneson (Lundo universiteto Lingvistikos fakultetas Švedijoje). Kursai buvo intensyvūs, truko iš viso apie 24 valandas, bet klausytojams nieko nekainavo. 

RASOS projekto dalyviams, kurie kursams rado laiko, renginys įsimins kaip puikios, kvalifikuotos ir nepaprastai naudingos informacijos forumas. Tai tas retas atvejis, kuomet tarptautinė organizacija į Lietuvą atsiuntė ne vidutinės klasės ar nuobodžius specialistus, bet pirmo ryškumo mokslininkus, dalyvaujančius Europos komisijos 5 bendrosios programos finansuojamo projekto ECHO - European Cultural Heritage Online (http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/ECHO/home, www.mpi.nl/echo) darbe. Gaila, kad kursuose apsilankė palyginti nedidelis klausytojų skaičius.

Puikiai vienas kitą papildydami ir degdami kultūros paveldo išsaugojimo idėja, minėti mokslininkai humanitarai per keturias dienas aptarė kultūros šaltinių (tiek materialių, kaip antai eksponatų ar nuotraukų, tiek nematerialių, kaip antai kalbos ar muzikos duomenų) įskaitmeninimo ir metaduomenų kūrimo pagrindus. Pristatė tokio profilio duomenų bazių kūrimo bei sąveikos galimybes. Kursų metu taip pat buvo pristatytos projektų kūrimo ir vadybos gairės, aptartos autorinių ir etinių teisių problemos, įvertinta daugybė praktikoje žinomų techninių sprendimų ar šiuo metu kuriamų naujų technologijų.
Kursų metu aptarti Europos mokslininkų vykdomi projektai (nykstančių kalbų, tarmių fiksavimo, archyvinių duomenų išsaugojimo bei viešinimo internetu), ir ypač kelias dešimtis Europos Sąjungos šalių vienijančio projekto ECHO idėjos ir turinys (specialistams ir visuomenei prieinami skaitmeniniai kultūros šaltiniai), rodo, kad RASOS idėjos, palyginti novatoriškos Lietuvoje, yra daug platesnio, Europą apėmusio proceso dalis. Tapo aišku, kad RASA jau turi galimybę pasinaudoti geriausia kitų šalių specialistų patirtimi kurdama duomenų bazę, o vėliau, turėdama veikiantį lietuvių kultūros šaltinių Aruodų portalą, ir atskleisti lietuviškos kultūros turinį šiandien efektyviausiu – interneto keliu.

2004 m. kovo 10 d. Lietuvių kalbos institute vyko antrasis mokslo programos RaSa seminaras, skirtas lietuvių kalbos duomenų pateikimui ARUODUOSE. Buvo aptarti senųjų raštų, asmenvardžių ir vietovardžių pavyzdžiai. Nuspręsta greta raktinių bendrinių žodžių banko („sisteminio vardyno“) kurti abėcėlinį tikrinių vardų banką, kuris būtų pildomas įvedant duomenis į ARUODUS. Vietovardžius nutarta sieti su archeologijos duomenimis. Diskutuota dėl senosios raštijos literatūrinių žanrų apibūdinimo, iškelta mintis įterpti į duomenų klasifikacijos lentelę literatūrologijos ir menotyros objektų klasifikaciją.
Pagrindinis atviras klausimas – kaip į kultūros šaltinių sąvadą įterpti enciklopedinę informaciją? Ar skirti dvi struktūrines skiltis „mokslinė santrauka“ ir „papildoma mokslinė informacija“? Tai kitų seminarų temos.
Seminare dalyvavo dr. D. Vaitkevičienė, dr. G. Naktinienė, M. Lučinskienė, J. Pajėdienė, dr. V. Sakalauskienė, dr. A. Ragauskaitė, dr. V. Vaitkevičius, I. Žilienė, R. Strolytė.

2004 m. kovo 4 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyko seminaras, skirtas lietuvių kalbos duomenų pateikimui ARUODUOSE. Svarstyti leksikografijos ir dialektologijos duomenų pavyzdžiai.
Nuspręsta Lietuvių kalbos žodyno (LKŽ) pavyzdžius atskirti nuo antraštinio žodžio struktūros ir interpretuoti kaip laisvus tekstus (analogiškai kaip gyvosios kalbos tekstus). Specifinė LKŽ informacija būtų prieinama naudojantis specialia sąsaja (išeinant į atskirai patalpintą LKŽ internetinę versiją). ARUODAMS nuspręsta pateikti etninei kultūrai svarbius pavyzdžius iš LKŽ arba iš LKŽ kartotekos.
Sinonimų ir antonimų žodynų informaciją pasiūlyta traktuoti kaip skiltis-citatas, kurios būtų patalpintos struktūriniame bloke „Tekstas“. Pvz., čia būtų „cituojama“ visa žodžio „arklys“ sinonimų eilė: „arklys, žirgas, ašvienis, kuzė...“ ir t.t.
Frazeologijos žodyno duomenis nutarta ARUODUOSE pateikti skaidant juos į atskirus vienetus (su pavyzdžiais ir be pavyzdžių).
Pateikiant tarmių duomenis nuspręsta atsisakyti specialiosios dialektologinės transkripcijos.
Ypatingą dėmesį ARUODUOSE pasiūlyta skirti lietuvių kalbos garsažodžiams –specifiniams lietuvių kultūros ženklams (tekstus, kuriuose būtų garsažodžių, vertėtų specialiai apibūdinti arba ženklinti).

Seminare dalyvavo dr. D. Vaitkevičienė, doc. dr. J. Zabarskaitė, dr. G. Naktinienė, dr. D. Vaišnienė, V. Meiliūnaitė, dr. A. Ragauskaitė, V. Grybauskienė, J. Pajėdienė, dr. J. Ūsaitytė, dr. V. Vaitkevičius, dr. Ž. Šaknys, dr. D. Baronas, dr. N. Kligienė, E. Ožeraitis, I. Žilienė, R. Strolytė.

2004 m. vasario 26 d. Valstybiniame mokslo ir studijų fonde remiamos programos pristatė 2003 m. savo veiklos rezultatus. RaSa buvo įvertinta kaip pati sudėtingiausia Fondo remiama programa.

2004 m. vasario 19 d. Lietuvos muzikos akademijoje vykusiame programos RaSa (vad. Dr. Daiva Vaitkevičienė; LLTI) bei projekto „Regioniniai folkloro ir tarmių tyrimai: Vakarų Lietuva“ (vad. dr. Gaila Kirdienė; LMA) darbo grupių vadovų susitikime buvo svarstomos bendradarbiavimo galimybės.

2004 m. vasario 5 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įvyko programos RaSa darbo grupių vadovų susirinkimas.

2003 spalio 7 d. įvyko pirmasis mokslo programos RaSa Tarybos posėdis.

2003 rugsėjo 16 d. pasirašyta sutartis tarp Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto – mokslo programos „Lietuvių dvasinės kultūros raiškos: etnologijos, kalbos, istorijos šaltinių elektroninis sąvadas” (RaSa) iniciatoriaus ir atsakingojo vykdytojo. Nuo šios dienos projektas tapo oficialia LLTI mokslo programa, finansuojama Valstybinio mokslo ir studijų fondo.

2003 rugsėjo 27 d. Pasaulio lituanistų asociacijos ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto surengtoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Senoji/naujoji lietuvių kultūra: šiuolaikinės koncepcijos” perskaitytas projekto prielaidas ir tikslus pristatantis pranešimas „Nuo aprašymo iki tyrimo: lietuvių kultūros šaltinių sisteminimo problemos” (pranešimo autorė dr. Daiva Vaitkevičienė).

   
 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2006