Pradžia Kalba Tautosaka Etnologija Archeologija Istorija Paieška
 

KALBA


|  Duomenys  |

|  Tyrinėjimai, institucijos  |

|  Projekto įgyvendinimas  |

|  Paieška  |

 

 PAVYZDYS. PRŪSIJOS ŽEMĖS KRONIKA
 

ŠALTINIAI / PUBLIKACIJOS

Informacinio vieneto šaltinis

Scriptores rerum prussicarum, Leipzig, 1861, t. 1, p. 21-219.
Petras Dusburgietis, p. 53; Petras Dusburgietis, Prūsijos žemės kronika, vertė L. Valkūnas, Vilnius, 1985.

Rankraščio signatūra

 

Publikacijos

Scriptores rerum prussicarum, Leipzig, 1861, t. 1, p. 21-219.
Petras Dusburgietis, Prūsijos žemės kronika, vertė L. Valkūnas, Vilnius, 1985.

Inventoriaus numeris

 

Kultūros vertybės kodas

 

Pastabos Ö

 

 

AUTENTIŠKAS TEKSTAS

Redaguotas, verstas tekstas

Prūsai nepažino Dievo. Būdami paprasti žmonės, nestengė jo protu suvokti, o kadangi neturėjo rašto, tai nė iš rašto jo negalėjo pažinti. Jie be galo stebėdavosi, sužinoję, kad žmogus gali raštu perduoti savo norą kitam, čia nesančiam. Kadangi jie nepažino Dievo, tai, suprantama, klaidingai dievino visokius tvarinius, būtent: saulę, mėnulį ir žvaigždes, griaustinį, sparnuočius ir keturkojus, netgi rupūžes. Jie turėjo šventųjų giraičių, laukų ir vandenų, kur niekas nedrįso nei medžio kirsti,nei žemės dirbti, nei žuvauti. [...]

Originali rašyba

Prutheni noticiam dei non habuerunt. Quia simplices fuerunt, eum ratione comprehendere non potuerunt, et quia literas non habuerunt, ymmo in scripturis ipsum speculari non poterant. Mirabantur ultra modum in primitivo, quod quis absenti intencionem suam potuit per literas explicare. Et quia sic deum non cognoverunt, ideo contigit, quod errando omnen creaturam pro deo colerunt, scilicet solem, lunam et stellas, tonitrua, volatilia, quadrupedia eciam, usque ad bufonem. Habuerunt eciam lucos, campos et aquas sacras, sic quod secare aut agros colere vel piscari ausi non fuerant in eisdem. […]

Mokslinė transkripcija

 

Pastabos Ö

 

  

VARDYNAS

Raktiniai žodžiai

Prūsai, Dievas, raštas, dievinimas, dangaus kūnai, saulė, mėnulis, žvaigždės, griaustinis, paukščiai, gyvūnai, rupūžė, giraitės, laukai, vandenys, kirtimas, žemės dirbimas, žvejyba 

Keywords

Old Prussians, God, celestial bodies, sun, moon, stars, thunder, birds, animals, toad, grove, fields, water, felling, agriculture, fishing

 

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA 

Mokslo sritis Istorija
Rūšis

Naratyvinis

Tipas 

Kronika

 METRIKA:

Autorius

Vardas, pavardė

Petras Dusburgietis

 

Sukūrimo metai

apie 1325 m.

 

Gimimo ir mirties datos

XIII a. pabaiga – XIV a. I pusė

 

Svarbiausi biografijos faktai

Vokiečių Ordino kunigas

 

 

KULTŪRINĖ CHARAKTERISTIKA

Periodizacija

 

Absoliuti chronologija

 

Kultūrinė priklausomybė

 

Stilius   
Pastabos

 

 

REGISTRACIJA

Duomenis įvedė D. Baronas 2003 11 26 

Duomenis tikrino

D. Baronas 2003 11 26 

 

2 pavyzdys

ŠALTINIAI / PUBLIKACIJOS

Informacinio vieneto šaltinis

 

Полное собрание русских летописей, т. 2: Ипатьевская летопись, Москва, 1998, ст. 815.

Rankraščio signatūra

 

Publikacijos

Полное собрание русских летописей, т. 2: Ипатьевская летопись, Москва, 1998, ст. 815.

Inventoriaus numeris

 

Kultūros vertybės kodas

 

Pastabos Ö

 

 

AUTENTIŠKAS TEKSTAS

Redaguotas, verstas tekstas

[...] O Mindaugas pasiuntė (pasiuntinius) pas popiežių ir priėmė krikštą. Tačiau jo krikštas buvo apgaulingas. Slaptai aukojo savo dievams, pirmajam Nunadieviui ir Teliaveliui, ir Diviriksui, zuikių dievui, ir Medeinei. Kai išjodavo į lauką ir išbėgdavo zuikis į lauką, į tą miško šilą neidavo ir nedrįsdavo net šakelės nulaužti. Ir savo dievams aukodavo, ir mirusiųjų kūnus degindavo, ir savo pagonybės viešai laikėsi. [...]

Originali rašyba

st. 815 [...] Миндог же посла к папе и прия крeщение. Крtщение же его льстиво быстьЖ жряше богом своим втаине: первомоу Нънадееви и Телявели и Диверикъзоу, заеячемоу богу и Меидеиноу; егда выехаше на поле и выбегняше заяЦь на поле, в лес рощения не вохожаше воноу и не смеяше ни розгы оуломити. И богом свои[м] жряше и мертвых телеса сожигаше и поганьсво свое яве творяше. [...]

Mokslinė transkripcija

 

Pastabos Ö

 

  

VARDYNAS

Raktiniai žodžiai

Mindaugas, popiežius, krikštas, dievai, Nunadievis, Teliavelis, Diviriksas, Medeina, zuikis (kiškis), laukas, šilas (giraitė), šakelė, aukos, mirusiųjų deginimas, pagonybė

Keywords

Mindaugas, pope, baptism, gods, Nunadievis, Teliavelis, Diviriksas, Medeina, hare, field, grove, bough, offerings, cremation, paganism

 

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA

Mokslo sritis Istorija
Rūšis 

Naratyvinis

Tipas 

Metraštis

METRIKA:

Autorius

Vardas, pavardė

N. N.

 

Sukūrimo metai

XIII a.

 

Gimimo ir mirties datos

 

 

Svarbiausi biografijos faktai

 

 

 

KULTŪRINĖ CHARAKTERISTIKA

Periodizacija

 

Absoliuti chronologija

 

Kultūrinė priklausomybė

 

Stilius  
Pastabos

 

 

REGISTRACIJA

Duomenis įvedė D. Baronas 2003 11 26

Duomenis tikrino

D. Baronas 2003 11 26
 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003