Pradžia Kalba Tautosaka Etnologija Archeologija Istorija Paieška
 

TAUTOSAKA


|  Rūšys ir žanrai  |

|  Tyrimai  |

|  Saugyklos  | |  Projektą įgyvendina  |

|  Paieška  |

 


DARBO GRUPĖ
 
Folkloro darbo grupę sudaro 11 Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Dainyno, Sakytinės tautosakos ir Tautosakos archyvo skyrių darbuotojų. Grupei vadovauja dr. Jurgita Ūsaitytė. Bendradarbiai: dr. Kostas Aleksynas, dr. Lina Būgienė, dr. Vilma Daugirdaitė, dr. Aelita Kensminienė, Povilas Krikščiūnas, dr. Daiva Vaitkevičienė, dr. Lina Valiukaitė, Dalia Zaikauskienė, dr. Aušra Žičkienė, Irena Žilienė.

Folkloristų grupei vadovauja LLTI Dainyno skyriaus vadovė dr. Jurgita Ūsaitytė. 1994 baigė Vilniaus pedagoginį universitetą. 2003 m. apgynė Humanitarinių mokslų filologijos krypties folkloristikos šakos daktaro disertaciją „Žemės įvaizdis lietuvių folklore“. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 1996 m. Rengia „Lietuvių liaudies dainyno“ sąvadą. Dalyvauja LVMSF remiamoje mokslinių tyrimų programoje „Regioniniai folkloro ir tarmių tyrimai: vakarų Lietuva“. 
Dalyvaudama programoje „RaSa” kuria „Lietuvių kalendorinių dainų elektroninį katalogą”, rašo straipsnius apie lietuvių liaudies dainas „Folkloristikos terminų tezaurui” ir „Aruodų" interneto svetainei bei kt.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:

 • lietuvių liaudies dainų poetika,
 • klasikinės ir naujoviškos liaudies lyrikos sąveika,
 • dainų tekstų struktūros tyrinėjimai.

Hum. m. dr., vyresnysis mokslo darbuotojas Konstantas Algirdas Aleksynas. 1959 m. baigė Vilniaus universitetą. 1970 m. apgynė Humanitarinių mokslų filologijos krypties daktaro disertaciją. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 1961 m. (jaun. mokslinis bendradarbis 1961–1986, mokslinis bendradarbis 1986–1989, vyresnysis mokslo darbuotojas nuo 1990. Tautosakos archyvo skyriaus vadovas 1994–2001, Dainyno skyriaus vadovas  2002-2004). Dirba rengiant „Lietuvių liaudies dainyno“ sąvadą.
Programoje „RaSa” dalyvauja kuriant IS „Aruodai” tekstologinius principus.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:

 • lietuvių folkloro tekstologiniai aspektai,
 • dainuojamoji ir pasakojamoji tautosaka.

Hum. m. dr., Sakytinės tautosakos skyriaus mokslo darbuotoja Lina Būgienė. 1991 m. baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1991 m. dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. 1999 m. apgynė Humanitarinių mokslų filologijos krypties daktaro disertaciją „Mitinis vandens įprasminimas lietuvių tautosakoje ir tikėjimuose“. Dirba prie fundamentinio pasakojamosios tautosakos leidimo. Asocijuotoji tarptautinės folkloristų draugijos Folklore Fellows narė (nuo 1997), Tarptautinės pasakojamosios tautosakos tyrinėtojų draugijos (International Society for Folk Narrative Research – ISFNR) narė (nuo 1998 m.).
Dalyvaudama programoje „RaSa” rašo straipsnius apie lietuvių pasakojamąją tautosaką „Folkloristikos terminų tezaurui” ir „Aruodų" interneto svetainei, redaguoja interneto svetainę anglų kalba ir kt.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:

 • mitiniai įvaizdžiai folklore,
 • folkloro duomenų panaudojimas mitologinei rekonstrukcijai,
 • lyginamieji folkloro ir mitologijos tyrinėjimai.

Hum. m. dr., Dainyno skyriaus mokslo darbuotoja Vilma Daugirdaitė. 1998 m. baigė Vilniaus universitetą. 2001 apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Lietuvių lalavimo dainos: lyginamasis tyrimas latvių, baltarusių, lenkų apeigų ir tautosakos kontekste“. Dirba rengiant „Lietuvių liaudies dainyno“ sąvadą.
Dalyvaudama programoje „RaSa” kuria „Lietuvių kalendorinių dainų elektroninį katalogą”, rašo straipsnius apie lietuvių liaudies dainas „Aruodų" interneto svetainei, rengia tautosakos tekstų pateikimo IS „Aruodai” principus ir kt.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:

 • kalendorinės dainos ir jų apeiginis kontekstas,
 • lyginamieji folkloro ir etnologijos tyrinėjimai.

Hum. m. dr., Sakytinės tautosakos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja Aelita Kensminienė. 1993 m. baigė Vilniaus universitetą. 2003 m. apgynė Humanitarinių mokslų filologijos krypties folkloristikos šakos daktaro disertaciją „Lietuvių mįslės: jų poetika ir stilistika“. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 1994 m.
Dalyvaudama programoje „RaSa” rašo straipsnius apie mįsles ir kai kuriuos kitus trumpuosius pasakymus „Folkloristikos terminų tezaurui” bei „Aruodų" interneto svetainei.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:

 • lietuvių liaudies mįslių poetika, stilistika ir semantika,
 • mįslių klasifikavimo ir sisteminimo teorinių galimybių tyrimas,
 • lyginamieji mįslių tyrimai, archetipiniai vaizdiniai bei archajiškosios pasaulėjautos atspindžiai mįslėse.

Tautosakos archyvo skyriaus mokslo darbuotojas Povilas Krikščiūnas. 1981 m. baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1981 m. dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. „Lietuvos valsčių“ monografijų serijos Tautosakos skilties redaktorius. Dalyvauja LVMSF remiamoje mokslinių tyrimų programoje „Regioniniai folkloro ir tarmių tyrimai: vakarų Lietuva“.
Dirbdamas programoje „RaSa” pildo „Lituanistikos personalijų banką”, rengia iliustracijas „Aruodų" interneto svetainei, dalyvauja kuriant „Garso archyvą” bei „Vaizdo archyvą” ir kt.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:

 • folkloristikos istoriografija,
 • modernusis folkloras.

Hum. m. dr., Sakytinės tautosakos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja Lina Valiukaitė. 1996 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą magistro laipsniu. 2002 m. apgynė Humanitarinių mokslų etnologijos krypties daktaro disertaciją „Lietuvių liaudies stebuklinės pasakos: jų santykiai su kaimyninių tautų pasakomis“. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 2003 m. Dirba rengiant "Pasakojamosios tautosakos sąvadą".
Dalyvaudama programoje „RaSa” rašo straipsnius apie lietuvių liaudies pasakas „Folkloristikos terminų tezaurui” ir „Aruodų" interneto svetainei.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:

 • lietuvių liaudies stebuklinių pasakų struktūros ir semantikos tyrinėjimai, gretinimas su kaimyninių tautų pasakomis.

Sakytinės tautosakos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja Dalia Zaikauskienė. 1992 m. baigė Vilniaus universitetą. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 1997 m. Dirba kapitalinio leidinio Lietuvių patarlės ir priežodžiai rengimo ( I t. 2000) ir kompiuterinio Lietuvių patarlių ir priežodžių duomenų banko kūrimo grupėse. 2001 metų Lietuvos Mokslo premija už Lietuvių patarlių ir priežodžių I t. (autorių kolektyvui).
Dalyvaudama programoje „RaSa” rašo straipsnius apie patarles ir kitus trumpųjų pasakymų žanrus „Folkloristikos terminų tezaurui” bei „Aruodų" interneto svetainei.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:

 • patarlių ir priežodžių tekstų struktūros, semantikos, poetinių raiškos priemonių tyrimas,
 • dabartinė tradicinių lietuvių patarlių ir priežodžių vartosena,
 • „antipatarlių“ tyrinėjimai.

Hum. m. dr., Dainyno skyriaus mokslo darbuotoja Aušra Žičkienė. 1987 m. baigė Muzikos akademiją. 2001 m. apgynė Humanitarinių mokslų etnologijos krypties, folkloro šakos daktaro disertaciją „Lietuvių raudos šiaurės rytų Europos raudų kontekste“. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 1985 m. Dalyvauja mokslinių tyrimų programoje „Regioniniai folkloro ir tarmių tyrimai: vakarų Lietuva“.
Dirbdama programoje „RaSa” rašo straipsnius apie lietuvių dainuojamąją tautosaką „Folkloristikos terminų tezaurui” bei „Aruodų" interneto svetainei, kuria „Garso archyvo” koncepciją, rengia garso įrašus „Aruodų" interneto svetainei ir kt.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:

 • liaudies dainų, raudų melodika,
 • lietuvių liaudies dainų melodijų sisteminimas.

Habil. dr. Nijolė Laurinkienė. 1984 m. apgynė filologijos mokslų kandidato (daktaro) disertaciją „Lietuvių kalendorinių dainų semantika ir poetika“. 1997 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute apgynė humanitarinių mokslų, etnologijos krypties, folkloro šakos disertaciją „Senovės lietuvių dievas Perkūnas: kalboje, tautosakoje, istoriniuose šaltiniuose“. 1985-2004 m. dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Paskelbė dvi monografijas, apie 70 mokslinių straipsnių Lietuvos ir užsienio leidiniuose. Leidinių „Tautosakos darbai“ (LLTI), „Liaudies kultūra“, „Senovės baltų simboliai“ (KMI), „Studia Mythologica Slavica“ (Liublijana) redkolegijos narė. Lietuvos baltarusistų asociacijos narė.
Programos „RaSa” mokslinė konsultantė.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:

 • senoji baltų kultūra,
 • lietuvių mitologija,
 • lietuvių dainuojamoji ir pasakojamoji tautosaka Europos tautų žodinės tradicijos kontekste.
 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2006